STATUT FUNDACJI ZAANGAŻOWANI.PL

Fundacja zaangażowani.pl powstała by realizować cele statutowe w zakresie ekologii, kultury, edukacji, zdrowia oraz sportu.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja zaangażowani.pl (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez

Bogusława Biernata; Michała Guzdek; Janusza Łodziana;

zwanych dalej: „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu ………………. w…………………przez notariusza………………………………………………………..

Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Leśna, Gmina Lipowa

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. działalność na rzecz ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz przywracanie potencjału rolnego i leśnego, promocja pasterstwa jako tradycji naszego regionu, promocja pszczelarstwa i obsiew łąk i nieużytków kwiatami i ziołami dla poprawy ekosystemu oraz przywrócenia naturalnych łąk miododajnych, dystrybucja i koordynowanie prac związanych z sadzeniem drzewek miododajnych,
 2. działalność na rzecz rozwoju lokalnego szczególnie Sołectwa Leśna oraz wspieranie społecznej kulturowej, ekologicznej, gospodarczej oraz sportowo-rekreacyjnej aktywności mieszkańców Leśnej, Gminy Lipowa, Powiatu Żywieckiego i Województwa Śląskiego oraz Polski,
 3. odnowa i rozwój wsi
 4. działalność rozwijająca technikę, wynalazczość, innowacyjność oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 5. rozwój edukacji, oświaty, wychowania, wiedzy i nauki dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym mieszkańców terenów wiejskich,
 6. działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, zawodowego i sportowego osób starszych (seniorów) i osób niepełnosprawnych,
 7. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
 8. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej, w tym wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. działalność kulturalna, na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, historii, dóbr kultury i sztuki,
 10. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji, oraz aktywnego wypoczynku,
 11. działalność charytatywna, humanitarna i dobroczynna,
 12. przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym i cyfrowym
 13. działalność na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych jej utratą,
 14. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie
 15. działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii,
 16. działalność na rzecz wolontariatu
 17. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 18. działalność na rzecz osób starszych
 19. działalność na rzecz dzieci i młodzieży
 20. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz pomocy społecznej oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji a także wyrównywanie szans tych osób,
 21. przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi mieszkańców przeciwdziałanie patologii, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, praw dziecka

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. organizowanie zbiórek publicznych pieniędzy, pozyskiwanie grantów itp. z programów i konkursów
 2. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności
 3. rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji obywatelskich
 4. promocja i organizacja wolontariatu,
 5. organizacja portalu informacyjnego oraz miesięcznika informacyjno-kulturalnego,
 6. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu,
 7. prowadzenie świetlicy środowiskowej,
 8. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
 9. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 10. promowanie Sołectwa Leśna, gminy Lipowa, powiatu żywieckiego i województwa Śląskiego na arenie gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i światowej,
 11. udzielanie pomocy społecznej,
 12. przekazywanie darowizn na rzecz organizacji i osób fizycznych
 13. organizacja wyjazdów, wymian, targów itp.
 14. wspieranie działania organizacji, instytucji osób fizycznych szczególnie z terenu sołectwa Leśna
 15. aktywizacja i integracja mieszkańców terenów wiejskich,
 16. udział w imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym promujących tereny wiejskie
 17. rozwijanie infrastruktury na terenie Sołectwa Leśna i Regionu,
 18. prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć edukacyjnych i kampanii informacyjnych, imprez okolicznościowych, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych
 19. prowadzenie strony internetowej, portali społecznościowych promujących działalność Fundacji,
 20. wspieranie i podejmowanie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 21. promocja tradycyjnych, regionalnych i lokalnych produktów i usług,
 22. wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier infrastrukturalnych, komunikacyjnych, rynku pracy i aktywności zawodowej oraz dostępu do dóbr kultury,
 23. organizacja zajęć sportowych i kulturalnych, promujących kulturę fizyczną i sport,
 24. wspieranie inicjatyw społecznych i młodzieżowych,
 25. doradztwo zawodowe i prawne.
 26. działalność szkoleniowa i edukacyjna
 27. rozwijanie umiejętności i pasji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 28. tworzenie i realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciw uzależnieniom,
 29. organizację wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych oraz turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
 30. promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 31. promocja samozatrudnienia i przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości,
 32. organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Fundacji
 33. gromadzenie przetwarzanie materiałów (zdjęć, filmów, dokumentów), koniecznych do opracowania pozycji książkowych prezentujących sołectwo i okolice,
 34. wydawanie ulotek, publikacji, książek, periodyków, broszur itp.
 35. organizowanie pracowni produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego oraz wytwarzanie produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych,
 36. organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ukierunkowanych na rozwój umiejętności i pasji oraz poprawę wyników w nauce,
 37. organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych wraz z imprezami towarzyszącymi,
 38. tworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 9

Właściwym ministrem jest minister do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości 1000pln. oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Funduszu założycielskiego
 2. darowizn, spadków i zapisów itp.;
 3. odsetek bankowych, lokat
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dotacji i subwencji, grantów i innych środków pochodzących od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 7. działalności odpłatnej

§ 12

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13

 1. Fundacja nie może:

– udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

– dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidywać będą kwotę niższą niż wskazana powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem stowarzyszeń za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie tej niższej kwoty.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

I. Postanowienia ogólne

§ 14

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji;
 • Zarząd Fundacji.

§ 15

Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

II. Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 2 do 4 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołują, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji i odwołują fundatorzy.
 4. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.
 2. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 4. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium zarządowi.

§ 18

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie z głosem doradczym.
 4. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego i protokolanta.

§ 19

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 3. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.
 4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

III. Zarząd Fundacji

§ 20

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
 4. Członków pierwszego składu zarządu powołują fundatorzy
 5. Członków Zarządu powołuje i odwołują fundatorzy
 6. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez fundatorów
 9. Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
 2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji;
 7. ustalanie planów działania Fundacji;
 8. realizowanie uchwał Rady Fundacji;
 9. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
 10. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 11. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
 12. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

§ 22

Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

 • radę programową;
 • radę honorową;
 • zespoły doradcze.

Członkami ww. ciał doradczych mogą być także członkowie Rady Fundacji.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż 2 razy do roku
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub inny członek zarządu.

§ 24

 1. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 25

Do reprezentowania Fundacji, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, a w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Rozdział IV

ZMIANA STATUTU i LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatorów; Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

§ 27

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzję o likwidacji fundacji podejmują fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały powołują oni również likwidatorów Fundacji i decydują o przeznaczeniu majątku Fundacji.